Privacyverklaring MonPhill's B.V.

Dit is het privacyverklaring van de besloten vennootschap MonPhill’s B.V., hierna: MonPhill’s. MonPhill’s is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77194675 en is gevestigd aan de Berkenlaan 56, 5175 BM te Loon op Zand. In dit document wordt uitgelegd hoe MonPhill’s omgaat met het verwerken van jouw persoonsgegevens. Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens betracht MonPhill’s de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien je gebruik maakt van de diensten van MonPhill’s, verstrek je zelf een aantal persoonsgegevens aan MonPhill’s, of worden persoonsgegevens van je verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op de geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

MonPhill’s verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

   • Contact- en NAW-gegevens;
   • Financiële gegevens;
   • Accountgegevens, waaronder tevens jouw wachtwoord en gebruikersnaam;
   • Bestelhistorie;
   • Overige door jou zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door MonPhill’s verwerkt worden, hebben ten doel om:

   • Contact met je op te nemen om je te informeren over de door je afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
   • Het uitvoeren van haar diensten;
   • Verbeteren van de dienstverlening;
   • Het verrichten van betalingen;
   • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
   • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
   • Het doen van marketing en communicatie uitingen;
   • Het versturen van nieuwsbrieven;
   • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van MonPhill’s worden persoonsgegevens verwerkt. MonPhill’s verwerkt uitsluitend gegevens die MonPhill’s noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij hebben verzameld over jouw gebruik van de diensten. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die je met MonPhill’s bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van je verwerkt worden door het bezoeken van de website www.monphills.com indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die MonPhill’s biedt, kunnen zonder het verwerken van jouw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens jouw expliciete toestemming is vereist, dien je hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

De door MonPhill’s verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

MonPhill’s deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op MonPhill’s kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

   • De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens;
   • De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens;
   • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens;
   • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens;
   • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens;

Beveiliging van Persoonsgegevens

MonPhill’s neemt het beschermen van jouw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Disclaimer website

Door het gebruiken van de website stemt je in met de disclaimer. MonPhill’s behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. MonPhill’s aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van MonPhill’s voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring

MonPhill’s maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. MonPhill’s mag, volgens de wet, cookies op jouw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is jouw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die MonPhill’s gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld jouw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

Gebruik Social Media

MonPhill’s maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (Instagram, Facebook, YouTube en Pinterest). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer je op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij jouw IP-adres herkennen zodra je een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst MonPhill’s je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen

Als je niet wilt dat websites cookies plaatsen op jouw apparaat waarmee je de website bekijkt, kunt je jouw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt je een waarschuwing en dient je toestemming te geven voor de cookie. Doet je dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. Je kunt de instellingen van jouw browser aanpassen zodat jouw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt je geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet je de instellingen van jouw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt je de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

   • Recht op inzage;

Als betrokkene heb je het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

   • Recht op rectificatie;

Je hebt het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

   • Recht op gegevenswissing;

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van zijn/haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

   • Recht op beperking van de verwerking;

Als betrokkene heb je het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met MonPhill’s.

   • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Een betrokkene heeft het recht om de hem/haar betreffende persoonsgegevens die hij/zij verstrekt heeft aan MonPhill’s , in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan MonPhill’s over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

   • Recht van bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. MonPhill’s staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien je een klacht hebt over de wijze waarop MonPhill’s met jouw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt je contact opnemen via de website, per e-mail [email protected] of telefonisch via 06 53 42 25 26. Om er zeker van te zijn dat je een recht wenst uit te oefenen verzoekt MonPhill’s je om een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Je kunt hierbij jouw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van jouw privacy. MonPhill’s zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op jouw verzoek reageren. Tevens kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. Je kunt hiervoor contact opnemen via deze link: “https://ajetoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-ajetoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .”>link.

Wijzigingen Privacy Statement

MonPhill’s kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 18 mei 2020.