Algemene voorwaarden MonPhill's B.V.

Definitions

 1. MonPhill’s B.V.: MonPhill’s B.V., gevestigd in Loon op Zand onder KvK-nr. 77194675.
 2. Client: de persoon met wie MonPhill’s B.V. een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Parties: MonPhill’s B.V. en de Cliënt samen.
 4. Consument: een klant die ook een individu is en die als privépersoon optreedt.

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens MonPhill’s B.V.
 2. Partijen mogen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of derden uit.

Prijzen

 1. Alle door MonPhill’s B.V. gehanteerde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. MonPhill’s B.V. kan alle prijzen op MonPhill’s B.V. voor haar producten of diensten, op haar website of anderszins te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijs van producten of onderdelen daarvan die MonPhill’s B.V. ten tijde van het uitbrengen van het aanbod of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Gevolgen van het niet tijdig betalen

 1. Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is MonPhill’s B.V. gerechtigd om vanaf de dag dat de Opdrachtgever in verzuim is een rente van 1% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 2. Als de afnemer in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten en eventuele vergoedingen aan MonPhill’s B.V. verschuldigd.
 3. De incassokosten worden berekend op basis van de beslissing tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, kan MonPhill’s B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. </In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling van de Afnemer worden de vorderingen van MonPhill’s B.V. op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de afnemer weigert medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst met MonPhill’s B.V. is hij alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan MonPhill’s B.V. te betalen.

Klachtrecht

  1. Zodra de Opdrachtgever in verzuim is, zal MonPhill’s B.V. de overeenkomst met MonPhill’s B.V. uitvoeren. De Klant heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de onbetaalde producten die aan de Klant zijn geleverd. De afnemer dient het klachtrecht in te roepen door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

Zodra de afnemer op de hoogte is gesteld van het ingeroepen klachtrecht dient de afnemer de producten waarop dit recht betrekking heeft onverwijld te retourneren aan MonPhill’s B.V., tenzij partijen anders overeenkomen.

 • De kosten voor het ophalen of terugbrengen van de producten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Rechts van herroeping

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een afkoelingsperiode van 14 dagen zonder opgaaf van reden annuleren, op voorwaarde dat:

   • Het product is niet gebruikt.
   • De consument heeft geen afstand gedaan van zijn herroepingsrecht.
   • De originele verpakking ontbreekt niet.
   • Het zakje (opbergzakje) ontbreekt niet in de verpakking.
   • Er zit geen vuil op/in de verpakking zoals, vloeistoffen of voedselresten.
   • Als er geen poeder of een ander soort vloeistof op het mechanisme (borstelgreep) of borstelharen (borstelkoppen) zit.

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals vermeld in paragraaf 1 begint:

   • De dag nadat de consument het laatste product of deel van 1 bestelling heeft ontvangen.

3. De consument kan een beroep doen op het herroepingsrecht via [email protected], desgewenst door middel van het herroepingsformulier dat via de website van MonPhill’s B.V. kan worden gedownload, www.monphills.com.
4. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na mededeling van zijn herroepingsrecht aan MonPhill’s B.V. te retourneren, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht vervalt.
5. De kosten voor het retourneren zijn alleen voor rekening van MonPhill’s B.V. indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
6. Indien de aankoopkosten en eventuele andere kosten (zoals verzend- en retourneringskosten) volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komen, dan is MonPhill’s B. V. deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht aan de consument vergoeden, mits de consument het product tijdig aan MonPhill’s B.V. heeft geretourneerd.

Rechts van opschorting

Zonder dat de klant een consument is, ziet de klant af van het recht om de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten.

Recht van retentie

 1. MonPhill’s B.V. kan een beroep doen op haar retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot MonPhill’s B.V. heeft voldaan, tenzij de afnemer voor deze kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waarbij de afnemer nog betalingen aan MonPhill’s B.V. verschuldigd is.
 3. MonPhill’s B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de afnemer mocht lijden als gevolg van het gebruik van zijn retentierecht.

Settlement

Zonder dat de Cliënt een consument is, doet de Cliënt afstand van zijn recht om een schuld aan MonPhill’s B.V. te verrekenen met een vordering op MonPhill’s B.V..

Eigendomsvoorbehoud

 1. MonPhill’s B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen jegens MonPhill’s B.V. heeft voldaan op grond van enige met MonPhill’s B.V. gesloten overeenkomst, inclusief vorderingen wegens tekortschieten.
 2. Tot die tijd kan MonPhill’s B.V. een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat de eigendom op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien MonPhill’s B.V. een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden en is MonPhill’s B.V. gerechtigd tot het vorderen van schadevergoeding, gederfde winst en rente.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij MonPhill’s B.V., tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. De online bestelde producten worden geleverd op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet tijdig worden betaald, is MonPhill’s B.V. gerechtigd haar verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel is betaald.
 5. Tijdige betaling geldt als een verzuim van schuldeiser met als gevolg dat de afnemer geen bezwaar kan maken tegen een te late levering aan MonPhill’s B.V..

Levertijd

 1. De door MonPhill’s B.V. opgegeven levertijden zijn indicatief en geven bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd gaat in zodra de afnemer het (elektronische) bestelproces heeft afgerond en een (elektronische) bevestiging daarvan van MonPhill’s B.V. heeft ontvangen. </Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin op ontbinding van de overeenkomst, tenzij MonPhill’s B.V. niet binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning daartoe kan leveren of partijen anders zijn overeengekomen.

Tweede levering

De klant dient ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

 1. Als de verpakking van een geleverd product is geopend of beschadigd, dient de klant hiervan een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger voordat hij het product in ontvangst neemt, bij gebreke waarvan MonPhill’s B. V. niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.
 2. Indien de afnemer zelf zorg draagt voor het transport van een product, dient hij eventuele zichtbare schade aan de producten of de verpakking vóór het transport te melden aan MonPhill’s B.V., bij gebreke waarvan MonPhill’s B.V. Bij gebreke daarvan kan MonPhill’s B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Opslag

 1. Als de klant de bestelde producten later dan de overeengekomen leveringsdatum aanschaft, is het risico van kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Enige extra kosten als gevolg van voortijdige of vertraagde aankoop van producten zijn volledig voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten geldt alleen voor defecten die worden veroorzaakt door foutieve fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie is niet van toepassing bij normale slijtage en schade als gevolg van ongelukken, wijzigingen aan het product, nalatigheid of onjuist gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp uitmaken van een overeenkomst tussen partijen gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans onder de controle komen van de klant of van een derde die het product voor de klant in ontvangst neemt.

Veroordeling

De afnemer vrijwaart MonPhill’s B.V. voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door MonPhill’s B.V. geleverde producten en/of diensten.

Klachten

  1. De klant dient een product of dienst van MonPhill’s B.V. zo snel mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
  2. Indien een geleverd product of verleende dienst niet voldoet aan hetgeen de afnemer redelijkerwijs van de overeenkomst mag verwachten, dient de afnemer MonPhill’s B.V. hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand nadat de tekortkomingen zijn geconstateerd, op de hoogte te stellen.
  3. De opdrachtgever dient MonPhill’s B.V. uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking van de tekortkomingen te informeren.
  4. De Opdrachtgever dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te geven, zodat MonPhill’s B.V. in staat is adequaat te reageren.
  5. De opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Indien een klacht betrekking heeft op onderhanden werk, leidt dit in ieder geval niet tot een verplichting van MonPhill’s B.V. tot het verrichten van andere dan de overeengekomen werkzaamheden.

Melding van verzuim

  1. De klant dient MonPhill’s B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat een ingebrekestelling MonPhill’s B.V. daadwerkelijk bereikt. (op tijd).

Gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de klant

Indien MonPhill’s B.V. met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan MonPhill’s B.V. verschuldigd zijn.

Liabiliteit MonPhill’s B.V.

 1. MonPhill’s B.V. is alleen aansprakelijk voor eventuele schade van de Klant indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Als MonPhill’s B.V. aansprakelijk is voor eventuele schade, is zij alleen aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. MonPhill’s B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Als MonPhill’s B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) betaling van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Expiratiedatum

Enig recht van de Klant op schadevergoeding van MonPhill’s B.V. vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uit.

Reële ontbinding

  1. De Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien MonPhill’s B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien het bijzondere karakter of geringe belang ervan de ontbinding niet rechtvaardigt.

Indien nakoming van de verplichtingen door MonPhill’s B.V. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan de overeenkomst pas worden ontbonden nadat MonPhill’s B.V. in verzuim is.

 • MonPhill’s B.V. is gerechtigd de overeenkomst met de afnemer te ontbinden indien de afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt of indien MonPhill’s B.V. bekend is met omstandigheden die hem goede grond geven te vrezen dat hij niet naar behoren zal kunnen voldoen aan zijn verplichtingen.

 

Overmacht

  1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek kan een tekortkoming van MonPhill’s B.V. in de nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever niet aan MonPhill’s B. worden toegerekend. V. in een van de wil van MonPhill’s B.V. onafhankelijke situatie waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor van MonPhill’s B.V. in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij zijn verplichtingen nakomt.
  2. Onder overmacht als bedoeld in lid 1 wordt mede verstaan – maar niet uitsluitend – een noodtoestand (zoals burgeroorlog, oproer, onlusten, natuurrampen e.d.); wanprestatie en overmacht van toeleveranciers, toeleveranciers of andere derden; onverwachte storingen in elektriciteit, internet, computer- en telecommunicatie; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

Als zich een situatie van overmacht voordoet waardoor MonPhill’s B.V. niet in staat is 1 of meer verplichtingen jegens de afnemer na te komen, worden die verplichtingen opgeschort totdat MonPhill’s B.V. weer in staat is deze na te komen.

 • Mits een overmachtsituatie minimaal 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 

MonPhill’s B.V. is in een overmachtsituatie geen vergoeding of schadevergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Handleidingen bij de overeenkomst

Indien na het sluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan blijkt dat het noodzakelijk is de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in onderling overleg dienovereenkomstig aanpassen.

Bepalingen van algemene voorwaarden

 1. MonPhill’s B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Er kunnen te allen tijde wijzigingen van ondergeschikt belang worden aangebracht.
 3. MonPhill’s B.V. zal grote inhoudelijke wijzigingen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten hebben het recht de overeenkomst te beëindigen in geval van een substantiële wijziging van de Algemene Voorwaarden.

Overschrijving van rechten

 1. Rchten van de Klant onder een overeenkomst tussen partijen kunnen niet worden overgedragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MonPhill’s B.V.
 2. Deze bepaling geldt als een vermogensrechtelijke bepaling als bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

  1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Een nietige of vernietigbare bepaling wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst komt bij wat MonPhill’s B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt in gedachten had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op enige overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar MonPhill’s B.V. is gevestigd / gevestigd is / gevestigd blijft, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 december 2020.